زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان

آماده ارسال
خرید محصول زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان

قیمت: 125,000 تومان

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات
[کل: 1 میانگین: 5]
نام کامل کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان : برنامه‌ای کاربردی برای رهایی از رفتارهای منفی و دستیابی به احساسات مثبت
ژانر روان‌شناسی، خودیاری، غیرداستانی، کسب و کار
تعداد صفحه ۵۴۴
قطع رقعی

پیشگفتار دکتر آرون بک در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان

من خیلی خوشحالم که جفـری یانـگ و ژانـت کلاسکو ” موضـوع دشـوار مشکلات شخصیتی را با استفاده از روش ها و اصول درمان شناختی پیگیری کرده اند . این نویسندگان در توسعه و فـراهـم سـازی ابـزار قـوی بـرای ایجـاد تغییرات قابل توجه در زندگی ، روابط و محیط کاری عمـوم مـردم پیش گـام بوده اند . اختلالات شخصیتی ، الگوهایی در راستای خودتباهی است که ناراحتی و ناامیدی مهیبی در بیماران ایجـاد مـی کنـد و افـراد مبتلا به آن ، عـلاوه بـر علایمی خاص مانند افسردگی و اضطراب ، مشکلات بلندمدتی در زندگی دارند . آنها اغلب در روابط نزدیکشان شـاد نیستند ، همیشه در حرفـه شـان ناموفق اند و کیفیت زندگیشان معمولاً پایین تر از میل و خواسته آنهاست .

مقدمه ویراستار کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان

ما در طول دوره رشد خود به قالب هایی ذهنی دست می یابیم و زندگی را با آنها پشت سر می گذاریم تا برایمـان معنـا یـابـد . ایـن قـالـب هـا ، مخزنی از احساسات ، شناخت ها و رفتارها جهت کنارآمدن با مشکلات زندگی و حاصـل فعل و انفعالات طرحواره های رفتاری آشکار و نهـان ماست . درون مایـه هـای تله های زندگی را یـادگیری هـا و آمـوختنی هـای فـرد در طـول زمـان شـکل میدهد که در پدیدآمدن آنها ، عواملی مانند تجربیات فـرد در فراینـد رشـد خانواده ، فرهنگ ، ویژگی های سرشتی و اتفاقات بزرگ ( مثبت ، منفی ) در طول زندگی مؤثر است . تله های زندگی مانند یک فیلتر پیچیده بر سر راه دریافت اطلاعات و ادراکمان از دنیای پیرامون عمل می کند و با غربالگری ، باعـث شکل گیری معانی متفاوتی از تجربه های اطرافمان میشود . انسان با ویژگی های سرشتی و زیستی خود به دنیا می آید و در مسیر رشد و تربیت ، تجربه هایی کسب می کند که شالوده شخصیت او را شکل می دهـد .

هنگامی که این تجربه ها آسیب زا باشـد ، تلـه هـای زنـدگی در دوران کودکی شکل می گیرد ، در قالب مشکلات شخصیتی در بزرگسالی نمود می یابد و در تمام عمر همراه ما خواهد بود . همه ما در کودکی ، ناتوان ، ناآگاه ، بی تجربه و بسیار وابسته به دیگران هستیم . بنابراین ، طبیعی است که آسیب های زیادی دیده باشیم . متخصصان ، تله های زندگی را « طـرح واره » می نامنـد ؛ باورهـای عمیق و تزلزل ناپذیری که در دوران کودکی دربـاره خـود ، دیگران و جهـان اطراف ما شکل می گیرد ، به ما آسیب میزند و در زندگی به ما قدرت ثبـات و پیش بینی می دهد . به همین خاطر ، مـدام در حـال بـازآفرینی شـرایط ایجـاد تله های زندگی هستیم و به این صورت ، خود را پشت میله های زندان تله های زندگی حبس می کنیم تا در قالب انتخـاب شـغل ، انتخاب همسر و تحریف شناختی از اطلاعات محیطی بروز یابد . رهایی از تله زندگی بسیار سخت است ؛ ولی غیرممکن نیست و شناخت و آگاهی از آنها ، باعث کاهش اثرگذاری شـان مـی شـود . افـراد از خصوصیات رفتاری و اخلاقی مختص به خود برخوردارند . بدین ترتیب ، همین ویژگی های اخلاقی در شناخت تلـه هـای زنـدگی ، ارتقای کیفیت روابـط اجتماعی و جلوگیری از تکرارنشدن الگوهای اشتباه احساسی و رفتـاری گذشته ، بـه مـا کمک فراوانی می کند و ناخودآگاهانه باعث می شود وقتی در بزرگسالی وارد رابطه می شویم ، در ارتباط با محیط شغلی ، مردم و به ویژه همسر ، بـه دنبـال ایجاد شرایطی باشیم تا همان تجارب دردناک کودکی برایمان تکرار شـود . در نتیجه ، شناسایی نکردن تله ها و کاهش قـدرت آنها در زندگی مـان ، باعـث دست نیافتن به خواسته هایمان می شود . از این رو ، پیش از ورود به رابطه ای صحیح مانـد انتخاب همسر ، باید تله های زندگی خود و همسرمان شناسایی شـود .

طرحواره درمانی ، می گوید که نباید در شکل گیری ایـن تلـه هـا نـقـشی داشـته باشیم . با وجود این ، در تداوم آنها مسلماً . مسؤولیم . کـتـاب حاضـر یعنی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان ، بـه عنـوان راهنمای خودیاری ، در شناسایی و آگاهی از چگونگی شکل گیری و شناخت طـرح واره هایتـان و روش هـای خنثی سازی آنها ، به شما کمک خواهد کرد . ( مهدی نور محمدی )


برای رفع چالش درمان این الگوهـای دشـوار و مـزمن ، درمـان شـناختی گسترش یافته است . در درمان مشکلات شخصیتی ، نه تنهـا مجموعـه علائمی مانند افسردگی ، اضطراب ، حملات وحشتزدگی ، اعتیاد ، اختلال در خـوردن ، مشکلات جنسی ، و بی خوابی ، بلکه الگوهای اساسی یا کنترل باورها را بررسی می کنیم ( نویسندگان به این الگوها به عنوان تله های زندگی اشاره می کننـد بلکه بیشتر این بیماران با بسیاری از این علایم ، برای درمان مراجعه می کنند. ) از این رو ، بررسی این علایم در درمان اثرات مفیدی دارد که در قسمت هـای گوناگونی از زندگی بیمار منعکس می شود .

درمانگرهای شناختی دریافته اند که بروز برخی از این علائم ، به وجود یک مشکل در بیمار اشاره می کند . برای مثال ، بیمار می گوید : « من همیشه به این صورت بوده ام و همیشه این مشکل را داشته ام . » احساس می شود که این مشکل برای بیمار « طبیعی » است . در مرحله بعد بـه نظـر مـی رسـد بیمـار از انجام تکالیفش در منزل که درمانگر و بیمار در جلسات روی آنهـا توافـق کرده اند ، ناتوان است و حس می کند گیر افتاده است . بیمـار هـم مـی خواهـد تغییر کند و هم در برابر آن مقاومت می کند . سرانجام نیز به نظـر مـی رسـد از اثرات مشکلش بر دیگران ناآگاه است و ممکن است بینش و بصیرتی نسبت به رفتارهای خودشکن نداشته باشد .

الگوها به سختی تغییر می کنـد و بـا عـوامـل شـناختی ، رفتـاری و عـاطفی پشتیبانی می شود . در نتیجه ، بدیهی است که راهکارهای مناسب درمانی باید همه این عوامل را بررسی کند ، چرا که تغییر فقط در یک یا دو حوزه ، عملی و مؤثر نخواهد بود . کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان مورد از این الگوهای شخصیتی مـزمن و خودشکن را بررسی می کند که در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان ، تله زندگی نامیـده مـی شـود.

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید جفری یانگ برنامه‌ای کاربردی برای رهایی از رفتارهای منفی و دستیابی به احساسات مثبت است که در قالب ۵۴۴ صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان با برگزیدن مطالب بسیار دشوار و پیچیده ، آن هـا را ساده و قابـل فهم می سازد . به همین دلیل ، خوانندگان ایده تلـه هـای زنـدگی را بـه آسـانی میفهمند و به سرعت می توانند تله های زندگی خود را شناسایی کنند . مطالب فراوانی که از تجربـه هـای واقعی و بالینی بیماران گرفتـه شـده اسـت ، به خوانندگان کمک خواهد کرد که وضعیت خودشان را به این تله هـای زنـدگی ربط دهند . به علاوه ، روش هایی که نویسندگان این اثر ارائه می دهند ، تغییراتی قوی ایجاد می کند . آنها با بهره گیری از رویکردی یکپارچه ، از روش هـای درمانی شناختی ، رفتاری ، روان کاوی ، و تجربی استفاده کرده و روی حل مشکلات روانی بیمـاران تمرکز می کنـد و روش هـایی عملـی بـرای رفع دردناک ترین مشکلات مـادام العمـر ارائـه مـی دهـنـد . کـتـاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان حـساسیت ، همدردی ، و بینش بالینی نویسندگان آن را بازتاب می بخشد .

درمان تله زندگی ، یازده مورد از مخرب ترین مشکلاتی را بررسی می کند که هر روز در تمرین هایمان با آن هـا مـواجـه مـی شـویم ، مـا چنـد روش درمـانی مختلف را ادغام می کنیم تا در تغییر این تله های زندگی کمکتـان کنیم . در نتیجه ، فکر می کنیم در مقایسه با کتاب های دیگری که تاکنون خوانـده ایـد کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آرایان رویکرد جامع و کامل تری را برای انواع مشکلات مادام العمر به شـما ارائه خواهد داد .

‫0/5 (0 امتیاز )
مشخصات محصول
مشخصات
انتشارات آرایان
نویسنده جفری‌ ای. یانگ
وزن 568 g
نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
125,000 تومان